Kategóriák
Kiemelt termékek
Kábelrendező flexibilis 930.033
Kábelrendező flexibilis 930.033

Ár: 10.000 Ft

Részletek »
Asztali elosztó Connectus 6-os, kapcsolóval 330101
Asztali elosztó Connectus 6-os, kapcsolóval 330101

Ár: 6.400 Ft

Részletek »
Rejtett konnektor, Twist fehér 931.250
Rejtett konnektor, Twist fehér 931.250

Ár: 31.100 Ft

Részletek »
Szállítás
35.000 Ft

A házhozszállítás 35.000 Ft meghaladó értékű megrendelés esetén INGYENES!

 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Hatályos a közzétételtől számított 15 nap.

1. Fogalmak
 1.1. Szolgáltató: RDF-Group Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft
Székhely: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 14 4/12
Levelezési cím: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 14 4/12
Adószáma: 25979820-2-41
 1.2. Partner: A szolgáltatást igénybe vevő személy, aki vagy szolgáltatást vesz igénybe, vagy terméket vásárol.
 1.3. Díj: A Szolgáltató és Partner jogviszonyában érvényes díjak összessége, mely fedezi a szerződésben meghatározott és Partner által igénybe vett szolgáltatások, megrendelt termékek ellenértékét. A díjak összesített jegyzéke (listaár) Szolgáltató honlapján elérhető.
 1.4. Szolgáltatási szerződés: az Partner és Szolgáltató között létrejött megállapodás, mely jelenti mind a termékértékesítéssel, mind más szolgáltatás megrendelésével létrejövő jogviszonyt. Ezen egyedi szerződésekben jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések is rögzítésre kerülhetnek. Amennyiben a szolgáltatási szerződés díjakat nem tartalmaz, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálati weboldalán feltűntetett árak érvényesek a szerződésen belül.
 1.5. Költségviselő: a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ellenértékének fizetője (számlafizető). Költségviselő és Partner egyetemlegesen felelős a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a Díj megfizetésére. A továbbiakban Költségviselő jogai és kötelezettségei minden tekintetben megegyeznek a Partner felelősségével és jogkörével.
 1.6. A szolgáltató hivatalos weboldala: http://www.mmdesign.hu
 1.7. Vis Maior Esemény: az érintett Fél érdekkörén kívül eső olyan elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, mely bekövetkeztével a teljesítés lehetetlenné válik, illetve aránytalanul elnehezül.

 2. Szolgáltatások
 2.1. Szolgáltató által forgalmazott termékek „szállítási szerződés” keretein belül történő értékesítése, Partner által meghatározott címhelyen történő átadása.
 2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatási palettájának tetszőleges időpontban történő, Partner előzetes értesítése nélküli bővítésére.
 2.3. A Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatások, termékek, szállítását és kivitelezését a Szállítási és kivitelezési feltételekben leírtak alapján vállalja. Amennyiben erre vonatkozólag külön megállapodás jön létre, az abban nem szabályozott pontokban jelen szerződés és mellékletei a mérvadóak.

3. Szállítási szerződés
 3.1. A megrendelés elküldésével és annak jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott visszaigazolásával a 17/1999.(II.5) Kormányrendelet alapján távollévők közötti Szállítási szerződés jön létre Szolgáltató, mint Eladó, valamint Partner, mint Vevő között, mely keretében Szolgáltató köteles az egyedi megrendelőben meghatározott dolgot, az ott kikötött későbbi időpontban Partnernek átadni, Partner pedig köteles a dolgot átvenni, és az ellenértékét megfizetni.
 3.2. A létrejövő szerződés tárgya a www.mmdesign.hu internetes áruházból megrendelt valamennyi termék. Az termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó oldalon találja meg Partner.
 3.3. A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti az ügyfélszolgálaton.
 3.4. Megrendelése során Partner élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ennek értelmében a szerződéstől az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült minden költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 3.5. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni. Ezért a megvásárolt terméket felszerelés előtt próbálja ki, mert ha nem is működik megfelelően, sajnos csak abban az állapotban van módunk visszavenni, amelyben elküldtük. A termék nem lehet kopott, karcos, az ilyen állapotú termékeket sajnos nem tudjuk visszavenni.

4. Megrendelés
 4.1. A kiválasztott terméket a megrendelő az Igénylőlap kitöltésével tudja megrendelni.
A megrendelés Szolgáltató írásos, illetve telefonos visszaigazolását követően lép hatályba. Az esetleges adatrögzítési hibákért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. Az áru átvétele/házhozszállítás:
 5.1. A megrendelt termékek belföldön az írásos, illetve a telefonos visszaigazolás után 3-4 munkanapon, vagy 2-3 héten belül a ............. Kft-vel házhoz szállíttatjuk.
 5.2. Az áru átvételekor a vevő elismervénnyel vagy a fuvarokmány aláírásával igazolja a hiánytalan, és sérülésmentes teljesítést.
 5.3. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az árucikk cseréje csak sérülésmentesen, eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.
 5.4. Amennyiben kicserélésre bármely okból kifolyólag nincs lehetőség, a vételárat visszafizetjük.
A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A termék sérüléséből adódó költségek, valamint a termék visszajuttatásából származó kiadások a vevőt terhelik.

6. Ellenérték megfizetése
 6.1. A megrendelt termékek árát a Megrendelő az alábbiak szerint fizetheti meg:
 6.1.1. a termék házhozszállítás esetén a futárnak;
 6.1.2. A termék megrendelésekor, előrefizetéssel.
 6.2. Speciális termékek esetén a teljesítés előleg megfizetéséhez köthető. Erről az igénylőlap visszaigazolásakor a Megrendelőt tájékoztatjuk.

7. Garancia, jótállás/Panaszkezelés
 7.1. Az Eladó az általa forgalmazott termékekre 12 hónap garanciát vállal. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, ha külön jótállási jegyet nem adunk ki. Az ettől eltérő garanciális idő és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
 7.2. Az Eladó jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk). és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.
 7.3. Amennyiben a megrendelőnek panasza van a Szállítási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszát a honlapon felsorolt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Szolgáltató a panaszt, annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Partnert a vizsgálat eredményéről, valamit arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

8. Adatvédelem
 8.1. A Partner személyes adatainak kezelése
 8.1.1. A Szolgáltató a teljesítést követő egy évig tartja nyilván, díjtartozás vagy a Szolgáltató által kiállított számla teljesítésének vitatott időpontjától a vita lezárását követő, illetve a teljesítéstől számított egy évig kezeli. Ezen időpontot követően Szolgáltató az adatokat törli. Szolgáltató minden más, nem személyes adatnak minősülő információt a Partner más rendelkezésének hiányában további üzletszerzési célból továbbra is tárolja, azonban azt harmadik személynek nem adja tovább.
 8.1.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Partner személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, illetve a Díj számlázása céljából kezeli.
 8.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába került minden adatot és információt bizalmasan kezel.
 8.1.4. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli.

 

9. Értesítés/Kapcsolat
 9.1. Ha a Szolgáltatási Szerződés vagy az ÁSZF megfelelő pontja másképpen nem rendelkezik, ahol a Szerződés vagy ÁSZF értesítést vagy felszólítást említ, úgy a másik fél írásban, postai levélküldeményben vagy e-mailben történő értesítését kell érteni.
 9.2. Bármely fél által küldött levélküldemény a következők szerint tekintendők kézbesítettnek:
 9.2.1. A tértivevénnyel feladott küldemény a tértivevényen jelzett kézbesítési napon. Abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a küldemény, amennyiben az „nem kereste” illetve „átvételt megtagadta” értesítéssel érkezik vissza, illetve amennyiben „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza és a Szolgáltatónak más postázási cím nem áll rendelkezésére.
 9.2.2. Könyvelt levélpostai küldemény (tértivevény nélküli ajánlott küldemény) esetén az átvétel vagy az átvétel megtagadásának napján.
 9.2.3. A Szolgáltató által közvetlenül kézbesített küldeményt az átvétel napján. Amennyiben az átvételt megtagadják, úgy a küldeményt Szolgáltató tértivevénnyel kísérli meg ismételten kézbesíteni.
 9.2.4. E-mail útján kézbesített küldemény az elküldést követő napon tekintendő kézbesítettnek.
 9.3. Az értesítéseket, számlákat és egyéb postai küldeményeket a Szolgáltatási Szerződésben rögzített postázási címre kell küldeni. Amennyiben postázási cím nincs megadva, úgy a számlázási cím tekintendő postacímnek.
 9.4. Ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, úgy az Előfizetői a Szolgáltatási Szerződésben rögzített email címe tekintendő elektronikus levélcímének.

10. Egyebek
 10.1. Partner, illetve az oldalt látogató személy tudomásul veszi, hogy az oldal használatával és a vásárlással kapcsolatban maga felel az eszköz biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
 10.2. Szolgáltató nem felel a rajta kívül eső események okán bekövetkező károkért, így többek között, de mást nem kizárva a:
 10.2.1. vonal, vagy rendszerhibából adódó
 10.2.2. a weboldal használatából, vagy üzemzavarából;
 10.2.3. az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 10.2.4. az információtovábbítási késedelemből adódó,
 10.2.5. számítógépes vírusok okozta,
 10.2.6. szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 10.2.7. megrendelt termék beszállítójától származó téves információkból eredő károkért.
 10.3. Szolgáltató weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni.
 10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően, a Partner beleegyezésével kerülhet sor.
 10.5. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.